Vanish Magic Magazine #110 Vanish 110

MODERN MENTALISM

Guy Bavli , Haim Goldenberg , Amir Lustig